19-12-2016

xxx

xxxx

12-05-2016

Powstała nowa strona Kancelarii KWZZ

Z przyjemnością pragniemy zaprosić do nowej odsłony strony internetowej Kancelarii, prezentującej usługi naszej firmy, jej misję i cele.

1 / 1

Wódecki Zawisza Żurowski

Kancelaria Radców Prawnych

KWZZ jest kancelarią tworzoną przez grupę prawników, których połączyła wizja świadczenia kompleksowej i interdyscyplinarnej obsługi prawnej przedsiębiorców i organizacji pozarządowych.

Relacje z Klientami

Jako zespół podchodzimy z pełnym zaangażowaniem do każdej powierzonej sprawy, przywiązując szczególną wagę do budowania relacji z Klientem, którą opieramy na wzajemnym zaufaniu, dyspozycyjności oraz transparentności.

Misja

Wyróżniają nas wartości, które wyznajemy. Połączenie doświadczenia, kompetencji i ambicji pozwoliło stworzyć Kancelarię dbającą o zachowanie najwyższych profesjonalnych standardów świadczonych usług.

Wspólnicy

Grzegorz Wódecki

radca prawny

(+48) 605 052 163

g.wodecki@kwzz.pl

Grzegorz Wódecki

Absolwent Prawa na Wydziale Prawa i Administracji w Gdańsku oraz Psychologii na Wydziale Nauk Społecznych w Gdańsku. Doświadczenie zawodowe zdobywał obsługując podmioty gospodarcze w trójmiejskich kancelariach prawnych. Nabył specjalistyczną wiedzę na temat wybranych aspektów postępowania podatkowego w kancelarii doradcy podatkowego oraz w urzędzie skarbowym. Równolegle zaangażowany w działania sektora NGO. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, transportowym, budowlanym i postępowaniu egzekucyjnym (ze szczególnym uwzględnieniem postępowania egzekucyjnego w administracji). Posiada bardzo dobrą znajć języka angielskiego.

Marcin Zawisza

radca prawny

(+48) 500 292 674

m.zawisza@kwzz.pl

Marcin Zawisza

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując na stanowiskach związanych m.in. z prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych i organizacją otwartych konkursów ofert w jednostkach samorządowych. Doradzał organizacjom pozarządowym na każdym etapie ich działalności, świadcząc pomoc przy realizacji czynności założycielskich oraz bieżącej działalności. Dzięki współpracy z trójmiejskimi kancelariami prawnymi nabył doświadczenie w zakresie obsługi korporacyjnej podmiotów gospodarczych. Specjalizuje się również w prawie administracyj ze szczególnym uwzględnieniem finansów publicznych, a także prawie rodzinnym, cywilnym oraz prawie pracy.

Tomasz Żurowski

radca prawny

(+48) 791 332 042

 

Tomasz Żurowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Finansów i Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Studiował ponadto w Instytucie Wyższych Studiów Europejskich przy Uniwersytecie Roberta Schumanna w Strasburgu (Interdyscyplinarne Studia Europejskie. Kierunek – prawo Unii Europejskiej). Specjalizuje się w prawie umów, prawie spółek, postępowaniu rejestrowym, prawie podatkowym (budowa struktur optymalizacyjnych), prawie własności intelektualnej oraz prawie Unii Europejskiej. Posiada bardzo dobrą znajomość języka angielskiego oraz francuskiego.

Współpracownicy

Patrycja Brechelke

p.brechelke@kwzz.pl

Patrycja Brechelke

Absolwentka Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z trójmiejskimi kancelariami radców prawnych i adwokatów. W trakcie studiów aktywnie działała w Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej. Posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych oraz klientów indywidualnych – w szczególności w sprawach z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego, prawa pracy. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie cywilnym oraz prawie spółek handlowych. Posługuje się językiem angielskim oraz hiszpańskim.

Monika Kłoczko

m.kloczko@kwzz.pl

Monika Kłoczko

Absolwentka Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Doświadczenie praktyczne zdobywała w trójmiejskich kancelariach radcowskich, Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej oraz będąc wolontariuszem w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej prowadzonym na zlecenie miasta Gdańska. Posługuje się językiem angielskim oraz niemieckim. Posiada certyfikat językowy TOLES Higher. W kręgu jej zainteresowań znajduje się szeroko pojęte prawo cywilne, prawo rodzinne oraz prawo pracy.

Kompleksowa obsługa przedsiębiorców

Oferujemy kompleksową obsługę prawną spółek prawa handlowego. Posiadamy bogate doświadczenie w zakładaniu spółek osobowych i kapitałowych, fundacji, stowarzyszeń. Doradzamy w wyborze najbardziej optymalnej struktury działalności. Przygotowujemy umowy założycielskie, prowadzimy procesy łączenia i przekształcenia spółek, w tym oferujemy możliwości rejestracji działalności poza granicami Polski. Zajmujemy się bieżącą obsługą korporacyjną. Świadczymy usługi w zakresie ustalania wzajemnych relacji pomiędzy wspólnikami. W sprawach z zakresu prawa spółek reprezentujemy Klientów przed sądami powszechnymi wszystkich szczebli.

Prawo cywilne

Reprezentujemy Klientów oraz prowadzimy doradztwo w zakresie prawa rzeczowego, prawa zobowiązań oraz prawa spadkowego. Naszą ofertę kierujemy zarówno na rzecz przedsiębiorców jak i osób fizycznych. Wśród oferowanych przez nas usług można wymienić m.in. przygotowywanie, opiniowanie oraz negocjowanie umów bez względu na ich przedmiot (np. umowy sprzedaży, o dzieło, zlecenia, najmu, dzierżawy, budowlane, agencyjne). Interpretując zapisy umów, wskazujemy na wywodzące się z nich prawa i obowiązki stron. Dochodzimy praw Klientów z tytułu wyrządzonych szkód majątkowych i niemajątkowych oraz naruszenia ich dóbr osobistych. W zakresie prawa spadkowego pomagamy dokonywać skutecznych rozporządzeń na wypadek śmierci (testament, zapis, zapis windykacyjny) oraz regulować sytuację prawną spadkobierców. Zajmujemy się sprawami związanymi z własnością i innymi prawami rzeczowymi (użytkowanie wieczyste, służebności, użytkowanie, zastaw, hipoteka). Reprezentujemy Klientów przed sądami powszechnymi wszystkich szczebli.

Prawo ubezpieczeń

Reprezentujemy Klientów w uzyskaniu pełnych świadczeń odszkodowawczych w sporach z ubezpieczycielami z tytułu odpowiedzialność OC i AC, szkód majątkowych i osobowych z uwzględnieniem tzw. zadośćuczynienia za poniesione straty i doznaną krzywdę. Zajmujemy się w szczególności uzyskiwaniem odszkodowań związanych ze szkodami komunikacyjnymi, dla właściciel nieruchomości, na których ustanowione są służebności przesyłu (m.in. linie energetyczne, słupy przesyłowe, sieci telekomunikacyjne, kanalizacje), z tytułu błędu lekarskiego, czy odpowiedzialności związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podejmujemy skuteczne działania w celu podwyższenia wcześniej otrzymanego odszkodowania.

Prawo rodzinne

Zajmujemy się rozwiązywanie spraw z zakresu szeroko rozumianego prawa rodzinnego. Nasze doświadczenie pozwala nam na prowadzenie spraw rozwodowych, separacji, dochodzenie i podwyższanie/obniżenie alimentów, podziały majątków, ustalenie kontaktów z dziećmi i władzy rodzicielskiej. Wszystkie sprawy prowadzimy ze zrozumieniem delikatności materii tego prawa.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Wspieramy klientów przy opracowywaniu dokumentacji pracowniczej, tj umów o pracę, kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji, etc. Służymy radą w sprawach dotyczących m.in. roszczeń pracowniczych, w tym z tytułu odszkodowania za wypadek przy pracy i choroby zawodowej, czasu pracy, systemów wynagradzania pracowników. Reprezentujemy Klientów w sprawach dotyczących stosunków i sporów pracowniczych w tym w sprawach dyskryminacji, mobbingu czy niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę. Prowadzenie negocjacje z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Reprezentujemy klientów w postępowaniu w sprawach pracowniczych i ubezpieczeń społecznych.

Prawo administracyjne i sądowoadministracyjne

Reprezentujemy Klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych na wszystkich szczeblach. Pomagamy w uzyskaniu niezbędnych zezwoleń, koncesji, licencji. Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie dofinansowania projektów finansowanych ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych. Reprezentujemy Klientów przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Prawo podatkowe

Oferujemy doradztwo w ramach którego udzielamy bieżących porad, sporządzamy opinie i reprezentujemy Klientów w zakresie prawa podatkowego. Posiadamy doświadczenie z zakresu optymalizacji podatkowej.

Prawo karne

Pełnimy rolę profesjonalnego pełnomocnika w procesie karnym, jako oskarżyciel posiłkowy oraz oskarżyciel prywatny. Stale współpracujemy z adwokatami w celu możliwości ustanowienia dla Klientów obrońcy w postępowaniach karnych w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe.

Dofinansowania ze środków Unii Europejskiej

Oferujemy usługi w zakresie pomocy prawnej przy wdrażaniu i obsłudze projektów unijnych w ramach różnych programów operacyjnych. Przygotowujemy i opiniujemy dokumenty programowe, wzory umów z partnerami bądź beneficjentami. Sporządzamy opinie prawne w zakresie interpretacji przepisów wspólnotowych oraz warunków konkursów. Pomagamy skompletować niezbędną dokumentację oraz wskazujemy gotowe rozwiązania prawne przy realizacji projektów.

Non-government organizations

Nasz zespół posiada wieloletnie i szerokie doświadczenie w obsłudze organizacji pozarządowych. Udzielamy wsparcia i doradzamy na każdym etapie działalności III sektora. Pomagamy w wyborze formy organizacyjno - prawnej zawiązywanych organizacji, określeniu jej wewnętrznej struktury, wzajemnej odpowiedzialności i zakresu kompetencji organów. Przygotowujemy akty założycielskie oraz kompletujemy dokumenty wymagane do rejestracji. Oferujemy wsparcie merytoryczne i prawne w aplikowaniu o środki zewnętrzne (od przejęcia do realizacji zadań publicznych, poprzez projekty finansowane do środków Unijnych do projektów partnerskich np. w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Przygotowujemy odwołania i korespondencję w sprawach związanych z realizowanymi projektami. Udzielamy wsparcia w negocjacjach dotyczących zawieranych umów oraz rozliczaniu dotacji oraz grantów (określenie wydatków kwalifikowanych, sprawozdania). Reprezentujemy organizacje pozarządowe przed organami administracji państwowej i samorządowej, a także przed Sądami powszechnymi i administracyjnymi.

Prawo przewozowe

Świadczymy pomoc prawną przedsiębiorcom przewozowym i spedycyjnym, a także wspieramy podmioty korzystające z usług przedsiębiorstw przewozowych. Oferujemy stałą obsługę prawną przedsiębiorstw z branży transportowej. Sporządzamy i opiniujemy projekty umów przewozu, spedycji i innych związanych z przewozem towarów i osób. Oferujemy zastępstwo procesowe w sprawach związanych z dochodzeniem roszczeń wynikających z prawa przewozowego.

Prawo lokalowe

Zajmujemy się obsługą prawną właścicieli lokali, wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości. Prowadzimy przedsądowe i sądowe egzekwowanie należności czynszowych. Prowadzimy sprawy o opróżnienie i opuszczenie lokali (eksmisje), postępowania w sprawach o odszkodowanie od gminy za niedostarczenie lokalu socjalnego. Pomagamy w wyodrębnianiu lokali, podziale nieruchomości, tworzeniu i opiniowanie umów związanych z prawem lokalowym (przedwstępnych, deweloperskich, umów najmu, dzierżawy etc.). Chronimy prawa lokatora w przypadku postępowań eksmisyjnych.

Prawo bankowe

Udzielamy konsultacji m.in. w zakresie oceny warunków zawieranych umów z instytucjami finansowymi (kredytowych, rachunku bankowego, pożyczek, inwestycyjnych etc), udzielania i potwierdzaniu poręczeń i gwarancji bankowych i innych operacji wykonywanych przy wykorzystaniu instrumentów finansowych.

Inwestycje finansowe

Świadczenie usług prawnych nie może przebiegać w oderwaniu od innych elementów prowadzonej przez Klientów działalności. W celu holistycznego podejścia do realizowanych projektów i zapewnieniu jak największej satysfakcji z naszych usług współpracujemy na stałe z zaufanymi specjalistami z zakresu finansowania inwestycji, którzy swoim zaangażowaniem przyczynią się do ich realizacji z jak najlepszym skutkiem finansowym dla Klienta.

Prawo obrotu nieruchomościami

Przeprowadzamy audyt prawny nieruchomości, na który składa się badanie ksiąg wieczystych i rejestrów gruntów. Przygotowujemy umowy sprzedaży, dzierżawy, najmu i innych związanych z obrotem nieruchomości. Zajmujemy się kwestią regulacji stanów prawnych nieruchomości, takich jak zasiedzenie, przywrócenie posiadania, stwierdzenie nieważności decyzji, zwrot znacjonalizowanych nieruchomości, ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych (tj. służebności gruntowe, służebności przesyłu, hipoteki).

Dochodzenie należności

Świadczymy pomoc prawną na każdym etapie dochodzenia należności, niezależnie od źródła powstania długu i sposobu egzekucji. Ceniąc czas i pieniądze naszych klientów, dążymy przede wszystkim do ugodowego rozwiązania sporu, opracowując plan i zabezpieczenie spłaty należności. Wyposażamy Klienta w szereg instrumentów prawnych pozwalających na skuteczne egzekwowanie jego praw. Niezależnie od etapu, na którym znajdują się Państwo w drodze do zaspokojenia swoich roszczeń (od wezwania do zapłaty, przez uzyskanie tytułu wykonawczego aż do monitorowanie czynności podejmowanych przez organ egzekucyjny) służymy profesjonalnym wsparciem i radami oraz wskazujemy sposób postępowania z dłużnikiem. Nasza oferta skierowana jest również do dłużników, którym zapewniamy skuteczną obronę przeciwegzekucyjną.

Prawo własności intelektualnej

Oferujemy kompleksową pomoc i doradztwo dotyczące ochrony własności intelektualnej. Oferujemy możliwość przygotowywania i nagocjowania umów z zakresu prawa autorskiego (licencje, sublicencje) lub prawa własności przemysłowej oraz prowadzimy doradztwo w zakresie wyboru rodzaju i charakteru autorskich praw majątkowych, patentów, znaków towarowych oraz wzorów użytkowych. Reprezentujemy twórców przez organami administracji publicznej, Sądami Powszechnymi, arbitrażowymi i polubownymi. Zapewniamy ochronę przed bezprawnym naruszaniem praw własności intelektualnej przez osoby trzecie oraz pomoc w dochodzeniu roszczeń w razie ich naruszenia.

Prawo zamówień publicznych

Oferta Kancelarii skierowana jest do zamawiających i wykonawców. Dzięki wieloletniej praktyce zdobytej przez nasz Zespół oferujemy możliwość kompleksowej obsługi prawnej procedur udzielania zamówień publicznych. Wskazujemy kierunki interpretacyjne przepisów Prawa Zamówień Publicznych z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego, Krajowej Izby Odwoławczej i opinii Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Wykonawcom oferujemy pomoc w przygotowaniu oferty, skompletowaniu niezbędnych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz w uruchomieniu środków ochrony prawnej. Pomagamy w należytym, sprawnym i zgodnym z przepisami prawa przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w szczególności w przygotowaniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i ogłoszeń oraz określeniu adekwatnych warunków udziału w postępowaniu i ustaleniu kryteriów wyboru oferty. Opracowujemy i dokonujemy analizy regulaminów udzielania zamówień obowiązujących w jednostce zamawiającego. Analizujemy i wskazujemy nieścisłości oraz naruszenia procedur w przeprowadzanych postępowaniach. Reprezentujemy naszych Klientów przed Krajową Izba Odwoławczą i sądami w sprawach z zakresu zamówień publicznych. Pomagamy w przygotowywaniu umów o udzielenie zamówień publicznych, które w sposób zrównoważony rozkładają ryzyko oraz zabezpieczają interesy obu stron.

Szkolenia

Prowadzimy szkolenia z zakresu dziedzin prawa, w których się specjalizujemy.

Kariera

Kancelaria oferuje możliwość rozwoju zawodowego prawnikom, studentom III i IV roku oraz aplikantom, którzy poszukują swojego miejsca na rynku usług prawniczych. Gwarantujemy współpracę dającą możliwość rozwoju zawodowego i osobistego, w przyjaznym i kreatywnym środowisku.

Zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt:

rekrutacja@kwzz.pl

Działalność społeczna

W przygotowaniu...

Czekamy na Twoją wiadomość!