Sobótki 8/3a

80-247 Gdańsk

Szybki kontakt

(+48) 58 526 67 26

Napisz do nas

biuro@kwzz.pl

Kancelaria Radców Prawnych KWZZ

Witamy, w czym możemy Ci pomóc?

Kancelaria Radców Prawnych KWZZ

Realia współczesnego świata oferują niespotykany dotychczas zakres praw, udogodnień, wolności wyboru, rodząc jednak niejednokrotnie dezorientację, niepewność, poczucie zagubienia w gąszczu niezliczonych norm prawnych. Zindywidualizowany dostęp do pewnej, szybkiej i przekazywanej w przystępny sposób wiedzy prawniczej umożliwia właściwe szacowanie ryzyk związanych ze stale pojawiającymi się okazjami i zagrożeniami, staje się tym samym kluczowym w skutecznym zarządzaniu finansami, biznesem oraz życiem prywatnym.

Kancelaria Wódecki Zawisza Żurowski powstała aby odciążyć Państwa od konieczności samodzielnego, a przy tym nierzadko nieefektywnego poszukiwania najlepszego rozwiązania. Od blisko dekady dostarczamy naszym Klientom skuteczne pomysły i rozwiązania. Zapewniając wsparcie prawne, tworzymy warunki do rozwoju Państwa biznesu lub realizacji celów prywatnych w poczuciu bezpieczeństwa i równowagi. Powierzone nam sprawy realizujemy przez doświadczony i wykwalikowany zespół specjalistów czułych na Państwa potrzeby.

Usługi prawne

Zajmujemy się bieżącą obsługą firm działających w różnych gałęziach usług, organizacji pozarządowych oraz osób prywatnych.

Bieżąca obsługa firm

Obsługa prawna firm jest najważniejszym obszarem działalności Kancelarii.

W szczególności małe firmy wciąż obawiając się wysokich kosztów obsługi prawnej, często decydują się na próby rozwoju biznesu i rozwiązywania trudnych sytuacji prawnych bez udziału radcy prawnego.

Zakres usług dostosowujemy jednak zawsze do indywidualnych potrzeb Klienta, a nasze doświadczenie rodzi przekonanie, że profesjonalna pomoc prawna przynosi realne efekty i pomaga rozwijać biznes.

Obsługa firm obejmuje wsparcie dla każdego podmiotu planującego rozpocząć prowadzenie firmy lub prowadzącego działalność. W obrębie pojęcia bieżącej obsługi firmy zawierają się niemal wszelkie kompleksowe usługi dostępne w pozostałych zakładkach na stronie Kancelarii.

Kompleksowy charakter naszych usług polega na analizie danych sytuacji prawnych Klienta na wielu płaszczyznach i nakierunkowaniu działań zespołu Kancelarii na znalezieniu rozwiązań i osiągnięcia zamierzonych przez Klienta celów, niezależnie od skomplikowania sytuacji faktycznej.

Obsługa prawna przedsiębiorców obejmuje obok doradztwa bieżącego, m.in. sporządzanie i opiniowanie umów, regulaminów, innych aktów prawa wewnętrznego, udział w negocjacjach, reprezentowanie Klientów w procesach sądowych i administracyjnych.

Dbamy przy tym o bieżące informowanie o zaistniałych zmianach prawnych i związanych z nimi ryzykach.

Kancelaria świadczy usługi z podmiotami gospodarczymi na zasadzie stałej obsługi prawnej oraz doraźnego wsparcia uzależnionego od potrzeb Klientów.

Prawo cywilne i gospodarcze

Reprezentujemy oraz doradzamy przedsiębiorcom i konsumentom w zakresie prawa rzeczowego oraz prawa zobowiązań.

Przygotowujemy, negocjujemy i opiniujemy umowy bez względu na ich przedmiot oraz wartość. Interpretujemy i analizujemy zapisy umów, wskazujemy na wynikające z nich prawa i obowiązki stron, ryzyka oraz na możliwości ich ograniczenia.

Dochodzimy praw z tytułu szkód majątkowych i niemajątkowych, w tym naruszenia dóbr osobistych.

Prowadzimy sprawy związane z własnością oraz z innymi prawami rzeczowymi (służebności, użytkowanie, użytkowanie wieczyste, zastaw, hipoteka).

Windykacja należności

Prowadzimy windykacje należności na każdym etapie niezależnie od źródła powstania zobowiązania, sposobu jego egzekucji oraz etapu na którym znajduje się ten proces.

Wyposażamy Klientów w instrumenty prawne umożliwiające skuteczne wyegzekwowanie przysługujących im wierzytelności.

Obsługujemy pełne procesy windykacyjne dla wyspecjalizowanych podmiotów z branży pożyczkowej.

Prawo spółek

Tworzymy i obsługujemy wszystkie formy spółek prawa handlowego, sporządzamy dokumentację rejestrową dla potrzeb rejestracji spółek. Opracowujemy wewnętrzne akty prawne dla potrzeby Spółek. Przeprowadzamy procesy podziału, przekształcania i likwidacji Spółek. Prowadzimy stały nadzór nad działalnością Spółek, dbając o bieżącym informowaniu o zaistniałych zmianach prawnych i związanych z nimi ryzykach.

Własność intelektualna

Prowadzimy doradztwo prawne w zakresie ochrony praw autorskich.

Przygotowujemy umowy z zakresu prawa autorskiego (licencje, sublicencje) i prawa własności przemysłowej. Doradzamy w określeniu rodzaju i charakteru autorskich praw majątkowych, ustanawianiu patentów, ochrony znaków towarowych oraz wzorów użytkowych.

Wskazujemy środki ochrony przed naruszaniem praw własności intelektualnej i pomagamy w dochodzeniu roszczeń z tego tytułu.

Prawo pracy

Reprezentujemy pracodawców i pracowników w sprawach dotyczących stosunków i sporów pracowniczych, w tym dyskryminacji, mobbingu, niezgodnego z prawem rozwiązania umów o pracę.

Sporządzamy i opiniujemy akty prawa wewnętrznego takie jak regulaminu i zarządzenia. Zapewniamy udział w negocjacjach z pracownikami, pracodawcami i związkami zawodowymi.

Ochrona danych osobowych

Zapewniamy kompleksowe wsparcie w celu osiągnięcia zgodności podmiotów z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ustawa wdrażająca RODO).

Z uwagi na specyficzny charakter oferowanej usługi, która łączy w sobie elementy audytu, analizy ryzyka, usług prawnych oraz specjalistycznej wiedzy IT, Kancelaria współpracuje ze specjalistami, którzy dysponują doświadczeniem w dostosowywaniu organizacji do RODO, udokumentowaną wiedzą w zakresie przeprowadzania audytów jakości (ISO/IEC 27001:2013, ISO 9001:2015), doświadczeniem związanym z administracją i bezpieczeństwem systemów IT, w tym opracowywaniem, wdrażaniem i utrzymaniem polityk bezpieczeństwa, wiedzą i doświadczeniem w zakresie opracowywania i wdrażania dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych oraz przygotowywaniem i negocjowaniem umów powierzenia tych danych.

Kredyty Frankowe

Reprezentujemy konsumentów (tzw. frankowiczów) w sporach w bankami o roszczenia wynikające z kredytów waloryzowanych, denominowanych i indeksowanych do walut obcych. Dokonujemy oceny i wykładni zapisów umownych pod kątem stosowania przez banki klauzul niedozwolonych (abuzywnych) i ich wpływu na ważność i charakter całej umowy. Ocena umowy opiera się przede wszystkim na bogatym orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który m.in. w wyroku z dnia 3 października 2019 r. orzekł o konieczności unieważnienia przez sądy krajowe umów kredytowych zawierających nieprecyzyjne klauzule indeksacyjne. W oparciu o tak dokonaną analizę, w przystępny sposób przedstawiamy naszym Klientom korzyści, zagrożenia i zawiłości związane z wytoczeniem powództwa przeciwko bankowi oraz rekomendujemy najbardziej optymalną ścieżkę postępowania.

Bazując na powyższym, Kancelaria oferuje sporządzenie pozwu i reprezentowanie Klientów we wszczętych w jego wyniku procesach przed sądami I i II instancji a następnie, gdyby zaistniała taka potrzeba, przygotowanie i popieranie skargi kasacyjnej przed Sądem Najwyższym. W procesie występujemy z dwoma alternatywnymi roszczenia o:

1) uznanie całości umowy za nieważną, z uwagi na zawarcie w nich klauzul abuzywnych korzystnych wyłącznie dla jednej strony umowy (banku) oraz brak ogólnie obowiązujących przepisów prawa mogących zastąpić powyższe, nieważne postanowienia (wyrok TSUE),

2) zwrot nadpłat lub ich zarachowanie na poczet kapitału (w zależności od etapu wykonania umowy) wynikających z różnic kursowych (spreadów) i uznania klauzul abuzywnych odnoszących się do indeksacji za nieważne - innymi słowy „odfrankowanie” kredyty.

Taka konstrukcja pozwu pozwala zabezpieczyć interesy naszych klientów na każdą możliwą ewentualność, oszczędzając ich czas, stres i środki.

Prawo rodzinne i spadkowe

Przy zachowaniu pełnej poufności i dyskrecji świadczymy pomoc prawną dla osób prywatnych w zakresie doradztwa w sprawach rodzinnych w tym majątkowych małżeńskich, w sprawach o rozwód.

Prowadzimy wszelkie sprawy ze stosunku między rodzicami a dziećmi takimi jak alimenty, ustalenie kontaktów z dziećmi, ograniczenie i wyłączenie władzy rodzicielskiej, a także sprawy o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka.

Świadczymy usługi doradcze i zastępstwa procesowego w sprawach dotyczących stwierdzenia nabycia spadku oraz działu spadku.

Organizacje pozarządowe

Sektor Organizacji Pozarządowych z uwagi na charakter działalności, prowadzonej na rzecz wybranego interesu, nie nastawionej przy tym na zysk, stanowi dla nas wyjątkowego Klienta, który jednocześnie jak każda firma wymaga prawidłowego przygotowania do skutecznego prowadzenia działalności, poprawy bezpieczeństwa oraz minimalizacji ryzyka związanych z prowadzoną działalnością.

Kancelaria prowadzi kompleksowe wsparcie prawne sektora NGO, zarówno przy zakładaniu stowarzyszeń i fundacji, w bieżącym prowadzeniu ich działalności a także przy ich likwidacji.

Prawo administracyjne

Reprezentujemy Klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych wszystkich instancji. Pomagamy w uzyskaniu niezbędnych zezwoleń, koncesji, licencji. Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie wsparcia w uzyskaniu dofinansowania projektów niezależnie od źródła ich pierwotnego finansowania. Reprezentujemy Klientów przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Prawo nieruchomości i budowlane

Zajmujemy się obsługą prawną i doradztwem w zakresie procesów inwestycyjnych w budownictwie. Przygotowujemy, negocjujemy i wdrażamy umowy o roboty budowlane oraz umowy wykonawcze. Oceniamy i badamy stan prawny nieruchomości, doradzamy w sprawach związanych z ich obrotem. Prowadzimy obsługę samorządowych i krajowych inwestycji infrastrukturalnych. Zajmujemy się kwestią regulacji stanów prawnych nieruchomości, takich jak zasiedzenie, przywrócenie posiadania, stwierdzenie nieważności decyzji, zwrot bezprawnie znacjonalizowanych nieruchomości, ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych (tj. służebności gruntowe, służebności przesyłu, hipoteki).

Zespół

KWZZ to wieloosobowy zespół radców prawnych, aplikantów radcowskich i adwokackich o sprofilowanych specjalizacjach.

Współpracujemy z doświadczonymi partnerami, rzeczoznawcami, doradcami podatkowymi i finansowymi odpowiadając oczekiwaniom stawianym przez współczesnego klienta biznesowego. Dzięki szerokiemu gronu specjalistów możemy zaoferować kompleksową obsługę prawną.

Wspólnicy

Grzegorz Wódecki

Grzegorz Wódecki

radca prawny

Specjalizuje się w prawie gospodarczym, prawie cywilnym, prawie pracy.

(+48) 605 052 163

g.wodecki@kwzz.pl

Marcin Zawisza

Marcin Zawisza

radca prawny

Specjalizuje się w obsłudze podmiotów administracji publicznej, kredytach frankowych oraz w prawie rodzinnym.

(+48) 500 292 674

m.zawisza@kwzz.pl